fbpx

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem użytkowania witryny

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez Instytut Promocji Zdrowia Ewa & Krzysztof Dąbrowscy sp. j. z siedzibą w Gdański, ul. Ludwika Waryńskiego 45B/8 o numerze KRS: 0000734440 REGON: 380392273 NIP: 9571106469, zwaną dalej “Usługodawcą”.

1.2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).

1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

2.1. Serwis – serwis internetowy EwaDabrowska.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.ewadabrowska.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Usługodawcy, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Dostęp do wybranych treści Serwisu jest możliwy na określonym Sprzęcie za pośrednictwem Aplikacji lub Przeglądarki Internetowej.

2.2. Aplikacja / Przeglądarka Internetowa – oprogramowanie, z wykorzystaniem którego możliwy jest dostęp do Usługi, funkcjonującej na określonym rodzaju Sprzętu. Zainstalowanie na Sprzęcie wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków korzystania wskazanych przy dokonywaniu instalacji.

2.3. Sprzęt – urządzenie spełniające określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające zainstalowanie oprogramowania i korzystanie z Usług.

2.4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.5. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.5.1. Dostęp do Usługi jest możliwy co do zasady tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP. W odniesieniu do niektórych materiałów prezentowanych w Serwisie Usługodawca może umożliwić Dostęp dla Użytkowników identyfikowanych IP również innych niż polskie, w szczególności po odpowiedniej autoryzacji Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie i korzystającego z usługi odpłatnej, który czasowo przebywa na terytorium innego kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (szczegóły autoryzacji w pkt 4.5).

2.5.2. O uzyskaniu Dostępu do Usługi płatnej Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji alternatywnie poprzez: wiadomość tekstową SMS, pocztę elektroniczną, na adres e-mail lub kontakt Facebook podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.

2.5.3. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie lub Aplikacji metodami. W przypadku płatności SMS, wysłanie błędnej treści na podany numer powoduje naliczenie opłaty przez operatora bez uzyskania Dostępu do Usługi.

2.5.4. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.

2.5.5. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

2.5.6. Poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez stronę internetową ewadabrowska.pl. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta jest konieczne do celów autoryzacji.

2.5.7. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”), w tym:

a) podanie adresu email,

b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego co najmniej 6 znaków, w tym małych i wielkich liter (bez polskich znaków) i co najmniej jednej cyfry,

c) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,

d) akceptację Regulaminu Serwisu.

2.5.8. Ponadto podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług.

2.5.9. Akceptacja Regulaminu Serwisu w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny, jednak aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie tej opcji, skutkującej także przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy (Regulamin Serwisu).

2.5.10. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację unikalnego Konta Użytkownika w Serwisie.

2.5.11. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

2.6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

2.7. Serwis Facebook, Facebook- Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

3.1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

3.2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

3.2.1. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.2.2. Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

3.3. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.

3.4. Usługodawcy ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:

a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

3.5. W przypadku płatności wykorzystującej kod udostępniany przez Usługodawcę Użytkownikowi, Użytkownik powinien wysłać otrzymany kod dostępu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

3.6. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

3.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie.

3.11. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz.
827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.11.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

3.11.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1.
Regulaminu wraz z dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.

3.11.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www
Serwisu.

b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres:

Instytut Promocji Zdrowia Ewa & Krzysztof Dąbrowscy sp.j.
ul. Ludwika Waryńskiego 45B/8, 80-242 Gdańsk
Mail: instytut@ewadabrowska.pl
z dopiskiem „Dostęp do Video online”
„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych z serwisu EwaDabrowska.pl Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w Serwisie, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.

3.11.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

3.11.5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

3.11.6. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie EwaDabrowska.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Serwisu.

4. Zasady świadczenia Usługi

4.1.Dostęp i korzystanie z usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 8 lub wyższej, Mac OSX 10.12 lub wyższej za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome 64.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 58.0 lub nowszej, Safari 11 lub nowszej, Opera 49.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików “cookies” i JavaScript.

4.3 Dostęp do serwisu i korzystanie jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s

4.5. Z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2.3.1 Regulaminu Dostęp do Usługi możliwy jest tylko dla Użytkowników, korzystających z Serwisu na terytorium Polski, (co oznacza, iż adres IP Użytkownika identyfikowany jest jako polski adres IP) Jak również w przypadku treści płatnych również na obszarze Unii Europejskiej, w przypadku użytkowników, którzy zostali zweryfikowani jako na stałe zamieszkujący na terytorium Polski.

4.6. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału wideo może to być lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.

4.7. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

4.8. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

4.9. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

4.10. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

4.11. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Usługodawca, bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję.

5. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

5.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

5.2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych oraz obsługi SMSów dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać poprzez mail instytut@ewadabrowska.pl.

5.3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

5.6. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

5.7. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

5.8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.8.1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
Instytut Promocji Zdrowia Ewa & Krzysztof Dąbrowscy sp. j. wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail instytut@ewadabrowska.pl

6. Zmiany Regulaminu

6.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
6.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

7. Płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Na facebooku nadal pojawiają się reklamy
z bezprawnym wykorzystaniem wizerunku Pani Dr Dąbrowskiej.
Oświadczamy, że jedyne suplementy posiadające rekomendacje Dr Dąbrowskiej
to dostępna narynku marka własna „Dr Ewa Dąbrowska”. 

Dr Dąbrowska NIE POLECA preparatów m.in.: DESPARAZIL, KETOMORIN, ACARDIN, czy diety KETO. Doktor nie namawia również nikogo do samodzielnego odstawiania leków.
Zgłoszenia takich oszustw możesz dokonać, kontaktując się z nami mailowo: suplementy@ewadabrowska.pl, podając link do źródła.
ZOBACZ OFICJALNE SUPLEMENTY
close-link
PL
EN PL